Black Hole của Isa Muhammad (EP)

Đi bộ trên mặt nước cũng như làm cho nó dễ dàng, không hoàn toàn, tuy nhiên, Isa Muhammad chắc chắn là một trong những rapper mới thú vị nhất xung quanh.

Tôi đã nghe nói rằng người đàn ông vô gia cư trước đây được Rick Ross ký tên đã bỏ trò chơi rap tuy nhiên ở đây anh ta lại ở đây.

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.