Month: February 2023

VẬY 4 & 5

Khi thay thế tập 1 ra mắt ba năm trước, tôi đã thử nó. Và mặc dù tôi luôn tìm kiếm Josei Manga (nhắm vào phụ nữ, không phải nữ)….